НОВИНИ

Внимание, шофьори! Общественополезен труд ще полагат джигитите на пътя след промени в ЗАНН

Фирмите ще се пазарят с държавата и общината за размера на глобата при маловажни нарушения 

Безвъзмезден труд в полза на обществото за джигити на пътя.  Въвеждането на тази санкция предвиждат промените в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), които влизат в сила на 23 декември. В документа е записано, че продължителността на безвъзмездния труд не може да бъде по-малка от 40 часа и повече от 200 часа годишно за не повече от две последователни години.

„Не може да се полага безвъзмезден труд в полза на физически лица, еднолични търговци или търговски дружества, в които няма държавно или общинско участие. Санкцията може да се наложи от районния съд по местоживеене в случаите на повторно или системно извършено нарушение като самостоятелно наказание или едновременно с друго такова.

Безвъзмезден труд се предвижда и при повторно нарушение на обществения ред по Указа за борба с дребното хулиганство.

С промените в ЗАНН нови правомощия обаче придобиват не само контролните и наказващите органи,  а и проверяваните и санкционираните. Така например извършителите на маловажно нарушение могат да се разминат без глоба или да сключат споразумение, с което да намалят значително сумата, която трябва да плащат.

За маловажно административно нарушение и сега в закона е разписано, че може да не бъде налагана глоба, но по новите текстове наказващият орган е длъжен да предупреди писмено нарушителя, че ако до 1 година извърши друго подобно нарушение на същия нормативен акт, то  вече няма да се размине без глоба.

В новите текстове се въвеждат определения за „маловажен случай“, „явно маловажен случай“ и „нарушение от същия вид от физическо лице или неизпълнение на задължение от едноличен търговец или юридическо лице към държавата или община от същия вид“. Предвижда се, че за маловажен случай се отправя писмено предупреждение. В хипотезата на маловажен случай обаче не попадат нарушенията, свързани с безопасността на движението за всички видове транспорт, извършени след употреба на алкохол, наркотични вещества или техни аналози.

Относно възможността за споразумение в новите текстове на закона ясно е написано, че наказващият орган прави предложение за сключване на споразумение в 14-дневен срок от получаване на преписката, а нарушителят – в 14-дневен срок от връчването на акта. Когато със споразумението се налага административно наказание глоба – самостоятелно или с друго наказание, наказващият орган определя глобата в размер на 70 на сто от минимума или от точно определения размер, предвиден за извършеното нарушение.

Споразумението влиза в сила от датата на подписването му, а ако с него е наложена глоба, от датата на плащането. То е окончателно и има последиците на влязло в сила наказателно постановление. С подписването му нарушителят приема да плати глобата в 14-дневен срок. Ако не го направи, наказващият орган обявява, че споразумение не е постигнато и издава наказателно постановление.

Друго важно нещо, което ще влезе в сила с промените от 23 декември, е, че срокът за обжалване на наказателните постановления се увеличава от 7 на 14 дни, като е предвидена и възможност за тяхното електронно връчване. При бързо плащане на глобата пък нейният размер да бъде намален с 20%

Очаква се с промените значително да се облекчи работата на съдилищата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *